Polska Misja Katolicka Kiel

Polnische Katholische Mission Kiel

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Miłosierdzie Boże

Bulla papieska „Misericordiae vultus”

Rok Miłosierdzia

 

13 marca 2015 roku, podczas homillii nabożeństwa pokutnego, w drugą rocznice swojego wyboru, Papież Franciszek, ogłosił 8. grudnia 2015 roku, w 50 rocznicę Soboru watykańskiego, rozpoczęcie Roku Miłosierdzia, który zakończy się 20 listopada 2016.

Jako zapowiedź "Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia", 11 kwietnia wydana została przez Papieża Franciszka, bulla papieska "Misericordiae Vultus" ("Oblicze miłosierdzia").
Misericordiae Vultus

FRANCISZEK
BISKUP  RZYMU
SŁUGA  SŁUG  BOŻYCH
DO  WSZYSTKICH,  KTÓRZY BĘDĄ
CZYTAĆ TEN LIST
ŁASKA, MIŁOSIERDZIE I POKÓJ 

Więcej…

Nadzwyczajny Rok Święty Miłosierdzia

Nadzwyczajny Rok Święty MiłosierdziaW czasie ostatnich rekolekcji prowadzonych w Polskiej Misji Katolickiej w Kilonii przez biskupa krakowskiego Grzegorza Rysia, usłyszeliśmy radosną wiadomość o ogłoszeniu przez papieża Franciszka Nadzwyczajnego Roku Świętego Miłosierdzia. Wiadomość ta zbiegła się szczęśliwie z peregrynacją kopii obrazu Bożego Miłosierdzia z krakowskich Łagiewnik w naszej parafii, a różnym postawom Miłosierdzia Bożego poświęcone były również rozważania rekolekcyjne biskupa Grzegorza, zwłaszcza postawa bezgranicznej ufności oraz miłości i miłosierdzia.
Nadzwyczajny Rok Święty został zapowiedziany przez papieża Franciszka 13 marca br. w bazylice św. Piotra w Rzymie, podczas homilii wygłoszonej z okazji nabożeństwa pokutnego, celebrowanego w ramach inicjatywy „24 godziny dla Pana”. Inicjatywa ta podjęta została przez Radę Papieską ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji, zachęcając do otwarcia kościołów całego świata i celebrowania sakramentu pojednania. W tym roku motywem przewodnim wspomnianej inicjatywy są słowa św. Pawła do Efezjan «Bóg bogaty w miłosierdzie» (Ef 2,4).
Oficjalne i uroczyste ogłoszenie Roku Świętego odbędzie się w czasie tegorocznej Niedzieli Miłosierdzia 12 kwietnia, uroczystości wprowadzonej do kościoła przez św. Jana Pawła II, która jest celebrowana w niedzielę przypadającą po świętach Wielkanocy. W tym dniu papież otworzy Drzwi Święte w bazylice św. Piotra, które normalnie są zamurowane, ogłaszając oficjalnie Bullę na Rok Święty. To otwarcie Drzwi ilustruje symbolicznie ideę otwarcia dla wszystkich wierzących i symbolicznego przejścia w stronę zbawienia. Kościół katolicki rozpoczął tradycję Roku Świętego już w 1300 roku, wraz z pontyfikatem papieża Bonifacego VIII. Wtedy też papież zaproponował, aby celebracja tego Roku Jubileuszowego odbywała się co 100 lat. W 1475 roku, skrócono ten czas do 25 lat, aby każde pokolenie katolików mogło ten Jubileusz uroczyście przeżyć. Ostatnim był Jubileusz roku 2000, ogłoszony przez św. Jana Pawła II. W sumie w Kościele ogłoszonych zostało 26 lat Jubileuszowych. Czym są wspomniane Jubileusze? Jubileusz polega na przeaczaniu, odpuszczaniu grzechów oraz możliwości odnowienia relacji z Bogiem i z bliźnimi. W ten sposób Rok Święty daje nam wszystkim możliwość pogłębienia wiary oraz przekazywania bliźnim świadectw życia, pokory i miłosierdzia chrześcijańskiego. Poprzez ogłoszenie Jubileuszu Miłosierdzia papież Franciszek stawia w centurm uwagi i skupienia Boga miłosiernego, który zaprasza wszystkich by wrócili do niego. W styczniu br. papież powiedział: „Potrzeba dziś miłosierdzia i istotnym jest, aby świeccy żyli nim i zanieśli je do różnych sfer społecznych. Naprzód! Przeżywamy czas miłosierdzia, to jest właśnie czas miłosierdzia”. W orędziu na Wielki Post 2015 roku papież kontynuował refleksje dotyczące miłosierdzia: „Jakże pragnę, aby miejsca, w których wyraża się Kościół, a w szczególności nasze parafie i nasze wspólnoty, stały się wyspami miłosierdzia na morzu ludzkiej obojętności”. I oświadczył, że: "Będzie to Rok Święty Miłosierdzia. Chcemy przeżywać go w świetle słów Pana:«Bądźcie miłosierni jak Ojciec wasz jest miłosierny» (Łk 6, 36)". Nadzwyczajny Rok Święty Miłosierdzia
„Bardzo się cieszę - skomentował na gorąco ogłoszenie przez papieża Franciszka Roku Miłosierdzia nasz tegoroczny rekolekcjonista bp Grzegorz Ryś - gdyż miłosierdzie nie może być tylko orędziem; ono musi być wydarzeniem! Jeśli go doznamy, to wtedy sami możemy stać się miłosierni”. - Miłosierni dla siebie, dla naszych najbliższych, dla naszej wspólnoty oraz innych ludzi naszego życia społecznego.

Gerard Wilke

Jan Paweł II - Papież Miłosierdzia

Jan Paweł II - Papież Miłosierdzia


Na początku kwietnia obchodzimy kolejną, dziesiątą już rocznicę przejścia do niebieskiej ojczyzny naszego Ojca Świętego Jana Pawła II - wspaniałego człowieka, wybit-nego Polaka, wielkiego papieża. Jak ten czas szybko mija. Tak trudno uwierzyć, że to już dziesięć lat...

Pamięcią wracamy do minionych lat, słyszymy jego głos, widzimy błogosławiące ręce, uśmiechnięte oczy. Odczu-wamy jego bliskość w sposób bardzo głęboki. Dziękując Bogu za dar świętości Jana Pawła II korzystamy z jego orędownictwa, powierzamy się jego modlitwom, a on wyprasza dla nas potrzebne łaski...

 

Ojciec Święty Jan Paweł II był niewątpliwie Papieżem Miłosierdzia.

Orędzie Miłosierdzia Bożego zawsze było mi bliskie
i drogie
- wyznał Papież w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach w 1997 roku - zabrałem je ze sobą na Stolicę Piotrową i ono niejako kształtuje obraz tego pontyfikatu.

To najgłębsza i najdoskonalsza charakterystyka posługi papieskiej kard. Wojtyły na Stolicy Piotrowej. Rys miło-sierdzia widoczny był jednak w całym jego życiu, także
w latach młodzieńczych, w twórczości artystycznej oraz
w posłudze kapłana i pasterza archidiecezji krakowskiej. Zaowocował pierwszą w historii Kościoła encykliką
w całości poświęconą Bogu bogatemu w miłosierdzie Dives in misericordia; ustanowieniem w całym Kościele Święta Bożego Miłosierdzia; przekazaniem orędzia Miłosierdzia na trzecie tysiąclecie wiary oraz zawierzeniem świata Bożemu Miłosierdziu w 2002 roku.

Dzień jego śmierci i beatyfikacji w wigilię Święta Miłosierdzia, 2 kwietnia 2005 roku, są znakiem i jakby pieczęcią dla kształtu jego pontyfikatu. W ten sposób jeszcze raz i jakby
w testamencie Ojciec Święty wskazał na to, co jest najistotniejsze dla Kościoła i świata. Droga nadziei wiedzie przez poznawanie miłosierdzia Boga, zawierzenie Mu i świadczenie dobra innym ludziom. Jak bardzo dzisiejszy świat potrzebuje Bożego miłosierdzia! - mówił Jan Paweł II w Łagiewnikach w 2002 roku - Na wszystkich kontynentach z głębin ludzkiego cierpienia zdaje się wznosić wołanie o miłosierdzie. Tam, gdzie panuje nienawiść i chęć odwetu, gdzie wojna przynosi ból i śmierć niewinnych, potrzeba łaski miłosierdzia, która koi ludzkie umysły i serca, i rodzi pokój. Gdzie brak szacunku dla życia i godności człowieka, potrzeba miłosiernej miłości Boga, w której świetle odsłania się niewypowiedziana wartość każdego ludzkiego istnienia. Potrzeba miłosierdzia, aby wszelka niesprawiedliwość na świecie znalazła kres w blasku prawdy. (…)

W miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój,
a człowiek szczęście!

J.D.
 

Czas miłosierdzia i łaski

Czas miłosierdzia i łaskiKończy się okres Wielkiego Postu - czas spotkania z Jezusem w duchowym przeżywaniu Jego udręczeń, męki i śmierci. Z żałością w sercu śpiewaliśmy Gorzkie Żale, uczestniczyliśmy
w rozważaniach Drogi Krzyżowej, w rekolekcjach wielkopostnych. Był to też czas osobistego spotkania z Jezusem w sakramentach Kościoła.

Tegoroczna liturgia wielkopostna w kilońskiej Misji ubogacona została wyjątkowym wydarze-niem - peregrynacją obrazu Jezusa Miłosiernego, do przybycia którego przygotował nas duchowo i modlitewnie ksiądz proboszcz Kazimierz Sękala dziewięciotygodniową nowenną do Miłosierdzia Bożego.

W tych dniach nawiedzenia (13.03.-23.03.2015), podczas godzin czuwania i adoracji był czas na zastanowienie się i przypomnienie sobie słów Chrystusa i Jego nauczania, które stale
i wytrwale przybliża nam Kościół. Tak się szczęśliwie dla naszej Misji złożyło, że peregrynacja obrazu Jezusa Miłosiernego zbiegła się w czasie z wielkopostnymi naukami rekolekcyjnymi, które prowadził bp Grzegorz Ryś z Krakowa. Przewodniczący Zespołu Episkopatu Polski ds. Nowej Ewangelizacji w sposób wnikliwy przedstawił nam znaczenie treści ewangelicznych
i przybliżył prawdę o Bożym Miłosierdziu i niepojętej, ojcowskiej miłości przebaczającego Boga.

 

Kontemplując oblicze Jezusa Miłosiernego, adorując i czuwając mieliśmy możliwość ducho-wego przeżycia tego wielkopostnego spotkania. W otaczającej ciszy kościoła, w wewnętrznym skupieniu i wyciszeniu łatwiej było wsłuchać się w głos serca i usłyszeć wołanie Boga, który kocha, czeka i przebacza... Wpatrzeni w obraz Jezusa, dziękowaliśmy za niezgłębioną miłość
i miłosierdzie bez granic. Za wszystko, czym jesteśmy tak hojnie obdarowywani.

Otrzymując i czerpiąc łaski z niewyczarpanego źródła miłosierdzia Bożego, powinniśmy okazywać także miłosierdzie naszym bliźnim, pamiętając słowa Chrystusa: „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” (MT 5,7). Potrzeba dawania tym, co nie mają
i dzielenia się z tymi, co potrzebują jest praktycznym wyrazem naszej miłości do Boga
i miłosierdziem względem bliźniego. Każdego więc z nas dotyczą słowa Jezusa skierowane do
s. Faustyny: „Miłosierdzie masz okazywać zawsze i wszędzie (...) Podaję ci trzy sposoby czynienia miłosierdzia bliźnim: pierwszy - czyn, drugi - słowo, trzeci - modlitwa...” (Dz. 742). Czyn miłosierdzia to ofiara nie z tego, co nam zbywa, lecz wielkoduszny i bezineresowny dar. Taki dar lub ofiara z potrzeby serca ubogaca nas duchowo i powinna być stale praktykowana
w naszym chrześcijańskim życiu, bo przecież z naszej miłości i czynów miłosierdzia będziemy kiedyś sądzeni i rozpoznawani przez Pana.

 

Jesteśmy wdzięczni naszemu duszpasterzowi ks. Kazimierzowi za stworzenie możliwości duchowego przeżywania, tak ważnego dla nas, wydarzenia. Dziękujemy, że wskazując na obraz Jezusa mówił nam ksiądz o bezgranicznej ufności w Boże Miłosierdzie, a także uczył, jak przebaczać i rozjaśniać pięknem miłości i miłosierdzia życie drugiego człowieka.

W ostatnim dniu peregrynacji, w pełnym uwielbienia „Te Deum” dziękowaliśmy za nieoceniony dar Bożego Miłosierdzia dla nas i całego świata. Prosiliśmy również o wstawiennictwo do Boga św. Jana Pawła II, św. Siostrę Faustynę i bł. ks. Michała Sopoćkę, których relikwie wraz
z obrazem Jezusa Miłosiernego czciliśmy w tych szczególnych dniach łaski i miłosierdzia
w Kilonii, Flensburgu, Szlezwiku i Husum.

Jadwiga Rodziewicz-Gromada


 


 

Nawiedzenie obrazu Bożego Miłosierdzia


Nawiedzenie obrazu Bożego Miłosierdzia

13.03.15 – 23.03.15

Rekolekcje prowadzi Ks. bp dr Grzegorz Ryś

Ks. Bp jest przewodniczącym zespołu do spraw Nowej Ewangelizacji przy Konferencji Episkopatu Polski

Więcej…

Strona 1 z 2