Polska Misja Katolicka Kiel

Polnische Katholische Mission Kiel

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Uroczystość Wspólnoty Różańcowej

Uroczystość Wspólnoty Różańcowej

 

„Ciebie, Najświętsza Maryjo Panno, Królowo Różańca Świętego, biorę sobie dzisiaj za Patronkę i Opiekunkę. Proszę Cię pokornie, abyś we wszystkich potrzebach moich – teraz i w godzinę śmierci mojej – wspierała mnie swoją pomocą. Amen.”

 

11 Października 2015r. przez słowa aktu ofiarowania 23 nowe osoby, zostały przyjęte do Wspólnoty Różańcowej w naszej parafii,tworząc druga Różę różańcową i 3 osoby zapoczątkowały utworzenie trzeciej Róży różańcowej.

 

Różaniec jest modlitwą, która stanowi fundament i źródło życia chrześcijańskiego. To modlitwa prosta. Św. Jan Paweł II prosił, by w naszych dłoniach był zawsze różaniec.

 

Modlitwa ta zmienia życie osobiste i czyni świat lepszym. W modlitwie różańcowej polecamy Bogu siebie, swoje problemy, rodzinę, bliskich, środowisko w którym żyjemy, Ojczyznę z jej problemami, świat.

 

Wszystkim życzymy wytrwałości w modlitwie i Bożego błogosławieństwa na każdy dzień.

 

Zdjęcia w galerii.

 


Grupa Różańcowa

Wspólnota Różańcowa - Kiel


Wspólne odmawianie różańca w Kiel, w pierwszą niedzielę miesiąca o godz. 9:00, a zmiana Tajemnic Różańca - w pierwszą niedzielę miesiąca, po Mszy św. o godz. 9.30

 

Papieskie Intencje Apostolstwa Modlitwy na rok 2015


Styczeń

ogólna
: Aby ludzie należący do różnych tradycji religijnych i wszyscy ludzie dobrej woli współpracowali w promowaniu pokoju.
ewangelizacyjna: Aby w tym roku, poświęconym życiu konsekrowanemu, zakonnicy i zakonnice odnaleźli radość płynącą z naśladowania Chrystusa i gorliwie oddawali się posługiwaniu ubogim.

Luty

ogólna:
Aby więźniowie, a szczególnie młodzi, mieli możliwość ułożenia sobie na nowo godnego życia.
ewangelizacyjna: Aby małżonkowie, którzy się rozeszli, znaleźli zrozumienie i wsparcie we wspólnocie chrześcijańskiej.

Marzec

ogólna:
Aby wszyscy ludzie prowadzący badania naukowe stawiali sobie za cel służenie inte­gralnemu dobru człowieka.
ewangelizacyjna: Aby coraz bardziej uzna­wany był specyficzny wkład kobiety w życie Kościoła.

Kwiecień

ogólna:
Aby ludzie nauczyli się szanować świat stworzony i strzec go jako dar Boży.
ewangelizacyjna: Aby prześladowani chrześcijanie odczuwali pocieszającą obecność zmartwychwstałego Pana i solidarność całego Kościoła.

Maj

ogólna:
Abyśmy, odrzucając kulturę obojętności, mogli zajmować się cierpieniami bliźniego, a szczególnie chorych i ubogich.
ewangelizacyjna:
Aby wstawiennictwo Ma­ryi pomagało chrześcijanom żyjącym w zsekularyzo­wanych środowiskach z gotowością głosić Jezusa.

Czerwiec


ogólna:
Aby migranci i uchodźcy spoty­kali się z dobrym przyjęciem i byli traktowani z szacunkiem w krajach, do których przybywają.
ewangelizacyjna: Aby osobiste spotkanie z Jezusem wzbudzało w wielu młodych ludziach pra­gnienie ofiarowania Mu własnej egzystencji w kapłaństwie lub w życiu konsekrowanym.

Lipiec

ogólna:
Aby odpowiedzialność polityczna była przeżywana na wszystkich poziomach jako wzniosła forma miłosierdzia.
ewangelizacyjna: Aby chrześcijanie w Ameryce Łacińskiej w obliczu nierówności społecz­nych mogli dawać świadectwo miłości do ubogich i wnosić swój wkład, by społeczeństwo stawało się bardziej braterskie.

Sierpień

ogólna:
Aby wszyscy ludzie pracujący na polu wolontariatu wielkodusznie angażowali się w służbę potrzebującym.
ewangelizacyjna: Abyśmy, wychodząc po­za siebie, potrafili stawać się bliscy tym, którzy są na peryferiach więzi międzyludzkich i społecznych.

Wrzesień

ogólna:
Aby wzrastały możliwości kształcenia się i pracy dla wszystkich ludzi młodych.
ewangelizacyjna: Aby katecheci byli w swoim życiu konsekwentnymi świadkami wiary, którą głoszą.

Październik

ogólna:
Aby został wykorzeniony handel ludźmi, nowoczesna forma niewolnictwa.
ewangelizacyjna: Aby wspólnoty chrześci­jańskie na kontynencie azjatyckim w duchu misyjnym głosiły Ewangelię tym, którzy jeszcze na nią czekają.

Listopad

ogólna:
Abyśmy potrafili otworzyć się na osobiste spotkanie i dialog ze wszystkimi, również z tymi, którzy mają inne niż my przekonania.
ewangelizacyjna: Aby Pasterze Kościoła, głęboko miłując swoje owce, mogli towarzyszyć im w drodze i podtrzymywać ich nadzieję.

Grudzień

ogólna
: Abyśmy wszyscy mogli doświad­czać miłosierdzia Boga, który wciąż niestrudzenie nam przebacza.
ewangelizacyjna: Aby rodziny, w szczegól­ny sposób te, które cierpią, znajdowały w narodzi­nach Jezusa znak niezawodnej nadziei.

 

 

Żywy Różaniec – żywa wspólnota Kościoła

W niedzielę, 9 czerwca 2013 r., odbyło się spotkanie wspólnoty różańcowej Polskiej Misji Katolickiej w Kilonii.
Ksiądz proboszcz Kazimierz Sękala – założyciel i długoletni przewodnik duchowy Żywego Różańca w naszej parafii – gorąco zachęcał zebranych na spotkaniu członków wspólnoty do bogatej i pełnej ewangelicznej treści modlitwy różańcowej oraz do apostolskiego zaangażowania się w życie Kościoła. Ksiądz proboszcz mówił też o celach, zadaniach i formach religijnych zawartych w przedstawionym „Ceremoniale Żywego Różańca”.

Jako patrona kilońskiej wspólnoty różańcowej przyjęliśmy bł. Jana Pawła II, zachęceni do tego jego przykładem rozszerzania czci Maryi oraz niezwykłego umiłowania modlitwy różańcowej. Pragniemy, aby także i dla nas, modlitwa ta stała się źródłem duchowej inspiracji i odnowy.

Parafianie, którzy wyrazili chęć przystąpienia do kilońskiej wspólnoty różańcowej będą wpisywani – zgodnie z Ceremoniałem Żywego Różańca – do księgi parafialnej.

Zapisy i zgłoszenia prosimy kierować do ks. proboszcza Kazimierza Sękali i pani Ewy Suchockiej.

J.G.